سرمایه گذاری هوشمند در بازار بورس

دوره ای چهارم

در بازار بورس، سرمایه گذارى نکنید! بر روى آگاهى خود در بازار بورس سرمایه گذارى کنید!

سرفصل هاى دوره  مدت دوره  مخاطبین دوره شهریه خدمات پس از آموزش
روانشناسى عرضه و تقاضا
ریسک شناور
اخبار اثر گذار
تحلیل هاى محیطى
شبیه سازى نمودارها
 ۳۲ ساعت  ۱۶ جلسه علاقه مندان و فعالین بازار سرمایه ۶۵۰ ۸ ساعت رفع اشکال
۲ کارگاه تحلیل ماهیانه بازارها