جعبه ابزار حرفه ای ها

دوره سوم

در قالب یک بسته آموزشى با ابزارها و استراتژى هاى عملى در معامله آشنا شوید و به یک معامله گر حرفه اى تبدیل شوید!

سرفصل هاى دوره  مدت دوره  مخاطبین دوره شهریه خدمات پس از آموزش
تحلیل هاى محیطى
محدوده ۰ و ۱
نمودار در زمان
تعیین محدوده هاى ارزشى
آنالیز قیمت هر سهم شبیه سازى نمودارها

۱۸ ساعت
۶ جلسه

 فعالین بازار بورس ۴۵۰

۶ ساعت رفع اشکال

۲ جلسه