ضریب اطمینان معاملات در بورس

دوره دوم

چه میزان سرمایه را در هر معامله وارد مى کنید؟ در این دوره نکاتى مى آموزید که شما را در تعیین حجم معاملات کمک مى کند.
سرفصل هاى دوره

مدت دوره

 مخاطبین دوره

شهریه

خدمات پس از آموزش

تعیین حجم پایه هر معامله
تشخیص ریسک هر معامله
مدیریت واریز و برداشت
اخبار اثر گذار
ارزش هر سهم از نگاه بازار

۱۶ساعت
۸ جلسه

فعالین بازار سرمایه

۳۰۰

۶ ساعت رفع اشکال
۲ جلسه

ثبت‌ نام