نقشه راه سرمایه گذاری شما در بورس (دوره خصوصی)

دوره پنجم

سفر سرمایه گذارى خود را در بازار بورس برنامه ریزى کنید و بدانید در چمدان این سفر چه چیزهایى را باید به همراه ببرید.

سرفصل هاى دوره  مدت دوره  مخاطبین دوره شهریه خدمات پس از آموزش
روانشناسى عرضه و تقاضا
ریسک شناور
اخبار اثر گذار
تحلیل هاى محیطى شبیه سازى نمودارها
ساعت جلسه علاقه مندان و فعالین بازار سرمایه ۱۱۵۰  ۸ساعت رفع اشکال
۲کارگاه تحلیل ماهیانه بازارها